KİŞİSEL BİLGİLER

 

 

Ad Soyad

Aykut Göksel

 

Doğum Yeri ve Tarihi

Uzunköprü / Edirne  01-01-1968

 

Medeni Durumu

Evli

 

Yabancı Dil Bilgisi

Fransızca (İyi Düzeyde)

 

İngilizce  (İyi Düzeyde)

 

İtalyanca (Temel Düzey)

 

Adres                                                   İş

Gazi Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

İncitaşı Sokak No:4 Beşevler-Ankara

 

Telefon                                                          

(312) 216 12 34

 

E-Mail

agoksel@gazi.edu.tr

 

 

 

 

EĞİTİM DURUMU

 

 

 

Doktora

2001- 2009

Gazi Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

İşletme Ana Bilim Dalı

Ankara

 

Yüksek Lisans

1998-2001

Gazi Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Genel İşletme Ana Bilim Dalı (MBA)

Ankara

 

Lisans

1993-1997

Gazi Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Ankara

 

Lise

119. Devre

Galatasaray Lisesi

 

 

 

 

 

ÇALIŞMA HAYATI

 

 

 

 

2011-

Yrd.Doç.Dr., Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, (Yönetim  ve Organizasyon Anabilim Dalı)

2009-2011

Araştırma Görevlisi Dr. Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, (Yönetim  ve Organizasyon Anabilim Dalı)

 

1998-2009

Araştırma Görevlisi, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

(Yönetim  ve Organizasyon Anabilim Dalı)

 

 

-Genel İşletme Dersleri Uygulama Asistanlığı.   

-Organizasyonlarda Davranış Dersleri Uygulama Asistanlığı.

- İnsan Kaynakları Dersleri Uygulama Asistanlığı.

 

1997-1998

Özel Danışmanlık

 

1991-1992

Balabanlı Grubu A.Ş., İthalat-İhracat Müdürü

 

 

 

 

 

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

 

 

 

 

 

DOKTORA

“Stratejik Yönetimde Strateji Geliştirme Araçları: Kozmetik Ürünleri Alanında Rekabet Algılaması”, Gazi Üniversitesi,  Sosyal  Bilimler Enstitüsü, İşletme  Ana Bilim  Dalı, Ankara, 2009.

 

YÜKSEK LİSANS

“Örgütsel Küçülme (Downsizing) ve Üst Düzey Yöneticilerin Örgütsel Küçülme Kararlarına Etki Eden Değişkenlerin Tespitine Yönelik Ankara ve Denizli illerinde Bir Alan Uygulaması  ”,Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme  Ana Bilim  Dalı, Ankara, 2001.

 

 

 

BİLDİRİLER

Ulusal ve Uluslararası Kongrelere Sunulan ve Yayımlanan Bildiriler

 

1. GÖKSEL, Aykut., ATAN, M., KARPAT, G., “ Üniversite  Öğrencilerinin  Başarılarını Etkileyen Faktörlerin Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz Yöntemleri İle Tespiti ve Bölümlerin Başarı Derecelendirilmesi ”, XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, KKTC Yakın Doğu Üniversitesi, Kıbrıs , 23 - 26  Ekim 2002.

 

 

2.   GÖKSEL, Aykut., ATAN, M., KARPAT, G., “ Ankara’daki Anadolu Liselerin Toplam Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi (VZA ) – Data Envelopment Analysis ( DEA ) İle Saptanması”, XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, KKTC Yakın Doğu Üniversitesi, Kıbrıs , 23 - 26  Ekim 2002.

 

 

3.BUMİN Birol, AYDINTAN Belgin, GÖKSEL Aykut , “Uluslararası Çevre Unsuru Olarak Avrupa Birliğinin Türk KOBİ’lerine Sunduğu Fırsat ve Tehditler: Bir Öngörü Denemesi”, Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İİBF, Uluslararası “Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde KOBİ’ler: Türkiye ve Benzer Ülke Deneyimleri” Sempozyumu, 19-22 Mayıs 2005

 

MAKALELER

Uluslararası İndeksli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 


1.
Aydıntan, Belgin., A.Göksel., D.Bingöl, “Örtülü Bilgi Paylaşım Niyeti Üzerinde Sosyal Sermaye ve Denetim Merkezi Odaklılığının Rolü: Hekimlikte Bir Alan Araştırması”, Gazi Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:12, Sayı:1, 2010 (1-26).

 

 

2.Göksel, Aykut., B.Aydıntan,“İşgören Saldırganlığının Birey-Grup Düzeyinde Ampirik Bir Analizi”, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F.Dergisi, Cilt 12, Sayı:3,2010, (91-118)

 

 

3.Göksel, Aykut., B.Aydıntan., D.Bingöl, “ Örtülü Bilgi Paylaşım Davranışı: Sosyal Sermaye Boyutundan Bir Bakış”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi,Cilt:65, Sayı:4, Ekim-Aralık 2010, (87-110)

 

4. Göksel, Aykut., B.Aydıntan, “Gender, Business Education, Family Background and Personal Traits; A Multi Dimensional Analysis of Their Effects On Entrepreneurial Propensity: Findings From Turkey”, International Journal of Business and Social Science, Vol:2, No:13, July 2011, (35-48)

 

5.Göksel, Aykut., B.Aydıntan, " Cameron-Freeman-Quınn Örgüt Kültürü Tipolojileri Ekseninde Örgüt Kültürü Farklılaşma Dinamikleri", Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2012, Cilt: 5, Sayı: 2, (53-62)

 

6.Göksel, Aykut., B.Aydıntan, “Lider-Üye Etkileşimi Düzeyinin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Görgül Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Y.2012, C.17, S.2, s.247-271. 

 

7.Göksel, Aykut., B.Aydıntan, “Örgütlerde Kişilerarası Yetenek Transferi Ve Yöntemleri: Müfettişlik Alanında Nitel Bir Araştırma”., Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl.2013, Cilt: 27, Sayı:4, S.19-36

 

8.Göksel, Aykut., Y.Uzuntarla,, “Sağlık Hizmetleri Eğitimi Veren Kurumlarda Okul Kültürü: Gata Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokulu Örneği”,

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 

 

1.Göksel, Aykut., D.Boztosun, “Avrupa Birliğine Aday Ülkelerin Finansal Risk Açısından Karşılaştırılıp Konumlandırılması”, Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, Cilt:39, Sayı:144, Nisan-Mayıs-Haziran 2004, (77-90)

 

 

2.Kılıç Sabiha., A.Göksel, “Tüketici Davranışları:İndirim Kartlarının Tüketici Satın Alma Karar Süreci Üzerindeki Etkisine Dair Ampirik Bir Çalışma”, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:6 Sayı:2, Kış-2004, (147-163).

 

 

3 .Göksel, Aykut., O.Barak, “ ABD ve Türk Üniversitelerindeki İşletme Eğitimi Yapılarının Karşılaştırılması ve İşletme Eğitimindeki Yeni Yönelimlerin İncelenmesi”, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:9 Sayı:3, 2007, (147-180)

 

KİTAPLAR

 

 

1. Çağdaş İşletme Teknikleri, Editör: Prof.Dr.Birol BUMİN,     Aykut Göksel , Feride Bahar Işın Özdoğan, Tülay Korkmaz Devrani, M.Nurettin Alabay, Gazi Kitapevi , Ekim 2003, Ankara,

 

 

2. İşletmecilikte Çağdaş Yönelimler, Editör: Prof.Dr.Birol BUMİN, Aykut Göksel , Feride Bahar Işın Özdoğan, Tülay Korkmaz Devrani, M.Nurettin Alabay, Gazi Kitapevi , Ekim 2003, Ankara,

 

 

3. İşletmelerde Performans Değerleme Sistemi Tasarımı : Teori – Uygulama – Model; Aykut Göksel, Gazi Kitapevi, Ekim 2011, Ankara

 

 

4. İşletmelerde Performans Değerleme Sistemi Tasarımı : Teori – Uygulama – Model, Genişletilmiş 2.Basım ; Aykut Göksel, Nobel Kitapevi, Mart 2013, Ankara

PROJELER

 

 

1. Göksel Aykut., T.Üçok., A.Müderrisoğlu., “T.A. for the Institution Building of the Telecommunications Authority” TR0202.02/02  -  EuropeAid/117198/C/SV/TR, Ankara 2005      

 

 

2. ÜÇOK Tengiz , Göksel Aykut , ATAN Murat , DİLİK Eda ,“Gazi Üniversitesi Fakülte ve Yüksek Okullarının  Etkinliğinin Ölçülmesi ve Etkin Olmayan Birimlerin Etkinliğinin Sağlanabilmesi İçin Potansiyel İyileştirme Önerileri”, Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No : 09/2003-02 

 

 

3. EGO Genel Müdürlüğü Norm Kadro Yapılandırma Projesi:

Yardımcı Koordinatör, (Haziran 2003- Ocak 2004)

 

 

4. Altındağ Belediyesi Yeniden Yapılanma Projesi

Koordinatör, (Nisan 2004)

 

 

5. Petrol Dağıtım Firması Reorganizasyonu,

Yardımcı Koordinatör, (Ocak 2004-Haziran 2004)

 

 

SERTİFİKALAR

 

 

1. İSO : 9000:2000  Kalite Sistem Sertifikası

 

2. İSO : 9000:2000  Kalite Sistem Dokümantasyon Sertifikası

 

3. İSO : 9000:2000  Kalite Sistem İç Denetçi Sertifikası 

 

4. SPSS İstatistik Programı Sertifikası

 

5. Windows Ofis Programları Sertifikası

 

 

KATILDIĞI SEMİNERLER

 

 

 

 

1.      Reuters Borsa Programı Semineri

 

    2. 6. Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı, KALDER, 11 Aralık   2003, ODTÜ, Kongre Merkezi

 

    3. 7. Kalite Çemberleri  Paylaşım Konferansı, KALDER, 14 Ekim 2004 ODTÜ Kongre Merkezi

 

ÜSTLENDİĞİ DİĞER GÖREVLER

 

 

 

 

 

 

1998-Devam ediyor       

1. Öğrenci Danışmanlığı                                                               

 

2001-2003

2. Fakülte İSO 9000:2000 Kalite Güvence Sistemleri Grubu Üyeliği

 

1999-2000

3. Fakülte Temsil ve Tanıtım Grubu Üyeliği                                  

 

1996-1997

1997-1998

2008-2009

4. Ankara Galatasaraylılar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği

 

 

2003-2005

2005-2007

 

5. Lycee Charles De Gaulle, Yönetim Kurulu Üyeliği

 

 

Ana Sayfaya Dönüş